موس خود را برروی صفحه مشکی پایین بکشید و رها کنید ”   Drag and Drop “